Disclaimer

NovoBlack

Patrick Robert Alwicher, hierna te noemen; NovoBlack
verleent u hierbij toegang tot de websites en (sub)domeinen; novoblack.com, wwww.novoblack.de, novoblack.nl, www.novoblack.be
en nodigt u uit het aangebodene te bekijken en/of te kopen.

NovoBlack behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 
Beperkte aansprakelijkheid

NovoBlack spant zich in om de inhoud van de website(s) zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website(s) aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NovoBlack.

Schade en/of letsel door gebruik van artikelen en/of producten welke NovoBlack aanbied via haar website(s) zijn voor risico en voor aansprakelijkheid van u de koper en/of eindgebruiker van deze artikelen en/of producten. NovoBlack kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor gebruik, en verkeerd gebruik van de door haar aangeboden artikelen en/of producten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met/jegens NovoBlack.

NovoBlack en haar personeel oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op onze website(s).

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NovoBlack, haar personeel en partners nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De domeinen waaronder NovoBlack haar websites online aanbied zijn eigendom van Novoblack, haar klanten en/of eindgebruikers kunnen NovoBlack nimmer aansprakelijk stellen en/of verantwoordelijk houden voor schade en/of letsel welke betrekking heeft op de door NovoBlac geleverde diensten en/of producten, in welke vorm dan ook.

 
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende artikelen en/of producten liggen bij NovoBlack en haar licentiegevers.
Het front-end ontwerp, layout en back-end administratie van de websites en domeinen-namen van de websites van NovoBlack zijn en blijven het intellectuele eigendom van NovoBlack.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NovoBlack, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten/artikelen/producten en overige zaken m.b.t NovoBlack is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is NovoBlack bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.